Overige functies

Uit CIVIEL Help Bakker&Spees
Ga naar:navigatie, zoeken
Civiel Hoofdpagina > > Overige functiesKolommen

U kunt andere kolommen zichtbaar maken door met de rechtermuisknop op de balk met kolomomschrijvingen te klikken. In het menu dat verschijnt, activeert u de gewenste kolom.
In het hoofdstuk Bijlagen vindt u in paragraaf 3 een omschrijving van alle kolommen.

RTENOTITLE

Een nieuwe functie in Civiel 8.5 is dat u van te voren al een kolommen kunt activeren en deactiveren. Leest u een RSX in dan komen de eerder gekozen kolommen in beeld.

Stappenplan:

 • Open een leeg calculatie sjabloon en pas de kolommen naar wens aan.
 • Sla het bestand op als .bst en sluit deze
 • Ga naar [Beheer][Programma instellingen][Locaties]
 • Geef bij 'RSX Sjabloon' aan waar het .bst bestand staat.

RTENOTITLE

 • Kies voor OK en sluit het programma
 • Open een RSX en bekijk het resultaat


Matchen met calculaties en werkpakketten

Calculaties

U kunt bestekken die u al eerder heeft uitgerekend gebruiken als basis voor de huidige calculatie. Hiervoor vergelijkt het programma de hoofd- en deficodes van het te calculeren bestek met de codes van het al gecalculeerde bestek.

Er zijn twee mogelijkheden om een bestaand bestek te gebruiken.

Posten matchen:
De eerste optie geeft u per post de keuze uit het al dan niet overnemen van de berekening. Deze optie vindt u onder [Begroten] [Matchen]. Het programma vergelijkt nu de in het;bestek aanwezige hoofd- en deficodes met de gegevens uit de opgegeven bestanden. In het venster dat verschijnt wordt de eerste post getoond, waarbij de hoofd- en deficode overeenkomen met een post uit de referentiebegroting. In de kolom Exacte match staat Ja indien deze code volledig overeenkomt.

U kunt nu per post kiezen voor [Onderbouwing overnemen]. Daarmee wordt de berekening uit het werkpakkettenbestand of uit het bestand overgenomen naar de huidige calculatie. Met [Volgende] en [Vorige] bladert u door de posten heen. Voordat u kunt matchen met andere bestanden, dient u wel vooraf op te geven welke bestanden er voor het vergelijken gebruikt moeten worden onder [Beheer] [Programma instellingen] [Bibliotheek].

Referentie begroting:
De andere optie om een bestaand bestek als basis te gebruiken voor het huidige bestek, is met [Inhoud] [Bestand importeren] [Referentiebegroting]. Alle overeenkomstige posten met hetzelfde bestekspostnummer die nog niet zijn begroot, worden met deze methode overgenomen. U kunt in een zoekvenster aangeven welke begroting u als referentie wenst te gebruiken. Vervolgens beantwoordt u de vraag of u ontbrekende tarieven wenst toe te voegen aan de begroting.

Wanneer u voor [Ja] kiest, worden tarieven die wel in het referentiebestek maar niet in uw stambestanden staan, automatisch aan de stambestanden toegevoegd. Vervolgens verschijnt het overzicht met de posten en een melding over welke actie het programma heeft verricht. Posten die al begroot zijn, worden niet aangepast. U kunt deze controlelijst indien gewenst afdrukken.


Het invoegen van een referentiebestek wordt vaak gebruikt wanneer er op basis van de Nota van Inlichtingen geen *.NSX maar een nieuw *.RSX moet worden gestuurd. De al gemaakte calculatie kan dan eenvoudig worden overgezet naar het nieuwe bestand.

Werkpakketten

Naast het matchen met eerder gemaakte calculaties, kunt u ook uw kostenbestand matchen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kostenbestanden van Archidat of GWWkosten. Het matchen met deze werkpakketten gaat op dezelfde manier als met een eerder gemaakte calculatie.

Staartposten

Extra staartposten toevoegen

Het toevoegen van extra staartposten kan als de calculatie in het beeld van de inschrijfstaat staat:
RTENOTITLE

Nu is er de mogelijkheid om extra posten toe te voegen:
RTENOTITLE

Invoeren van percentages

De uitvoeringskosten, algemene kosten en winst en risico kunt u invoeren als een EURO bedrag of als een %.
Wilt u een % invoeren ga dan in de kolom van prijs per eenheid staan en het percentage in als getal. Het programma zal hier zelf het totaal bedrag bij rekenen:
RTENOTITLE

Voor de RAW-bijdrage werkt dit op dezelfde manier. U hoeft hier alleen een keer in de kolom prijs per eenheid te klikken en het wordt direct berekend:

RTENOTITLE

Nota van Inlichtingen

Bij het calculeren van bestekken komt het voor dat u een Nota van Inlichtingen ontvangt van de opdrachtgever. U kunt de veranderingen uit deze Nota verwerken in de calculatie onder [Inhoud] [Bestand importeren] [Nota van Inlichtingen].


U krijgt dan eerst een venster waarin u gewaarschuwd wordt dat dit een ingrijpende actie is. Wanneer u de calculatie nog niet heeft opgeslagen, is het aan te raden eerst voor [Annuleer] te kiezen en uw calculatie op te slaan. Kiest u voor [OK], dan verschijnt een zoekvenster in beeld waarin u naar de Nota kunt bladeren. Na het verwerken van de Nota verschijnt een venster waarmee u uw calculatie onder een nieuwe naam op kunt slaan. Dit is aan te raden, omdat u op die manier de oorspronkelijke gegevens behoudt. Meer over de Nota van Inlichtingen vindt u bij RAW-Bestek.

Aanpassen inschrijfprijs

Hoe goed een calculatie ook is samengesteld, uiteindelijk is het meestal de prijs die telt. Er zijn verschillende delen in het programma die hier op gericht zijn.

Prijsoverzicht

Met RTENOTITLEroept u een overzicht op van de verdeling van de aanneemsom over de totale calculatie.

RTENOTITLE

Hiermee krijgt u een beknopt overzicht van de samenstelling van de begroting. Ook ziet u hier het verschil tussen de inschrijfprijs en de kostprijs (zonder opslagen). Het totaalbedrag van de calculatie kunt u altijd in de knoppenbalk zien staan.

RTENOTITLE

Eindtotaal aanpassen

Nadat u alle posten heeft gecalculeerd, kunt u het eindbedrag dat daar uit voortgekomen is in één handeling omzetten naar het eindbedrag dat u wenst. U doet dit door op de aanneemsom te klikken en te kiezen voor [Wijzigen].

In het venster dat verschijnt, kunt u naast het gewenste eindbedrag ook aangeven hoe u naar dit gewenste bedrag toerekent. U kunt kiezen voor een correctie-bedrag in de eenmalige kosten, het aanpassen van winst en risico of het aanpassen van de inschrijfprijzen. Kiest u voor een aanpassing van de eenmalige kosten, dan komt dit terecht bij de post Korting.

RTENOTITLE

Inschrijfprijzen indexeren

Wanneer u over de calculatie een percentage door wilt rekenen, klikt u opnieuw op de aanneemsom en kiest u voor [Inschrijfprijzen indexeren]. In het venster dat verschijnt kunt u het percentage ingeven dat u over alle posten, met uitzondering van de staart, door wilt rekenen.

Als er in de staart voor de posten Uitvoeringskosten, Algemene kosten en Winst en Risico een percentage van het subtotaal is opgegeven, wordt dit vanzelfsprekend herberekend.

Inschrijfprijzen volgens tarieven

Met [Begroten] [Rekenen] [Inschrijven volgens tarieven] kunt u de prijzen bij de posten opnieuw laten bepalen vanuit de onderbouwing.
Let op: alle prijsaanpassingen die u eerder heeft gedaan (met uitzondering van aanpassingen in de staart), komen hiermee te vervallen.

Tariefbedragen aanpassen

Naast het indexeren van de inschrijfprijzen, is het ook mogelijk om de tariefbedragen met een percentage te verhogen. Het voordeel is dat u niet alleen de prijs van een post verhoogt, maar ook de onderliggende tarieven. Dit kan een voordeel opleveren bij het opnieuw doorrekenen van prijzen in een calculatie.

Behalve alle tarieven, kunt u ook één tarief of een selectie van tarieven doorrekenen. U kiest voor [Begroten] [Rekenen] [Tarieven indexeren] of u gaat naar Tarieven in bestek. U gaat vervolgens op een tarief staan en kiest in het rechtermuisknopmenu voor [Tarieven indexeren].

RTENOTITLE.

U kunt hier aangeven welke selectie u precies wilt aanpassen. Om de prijzen aan te passen, voert u een percentage in en klikt op [Prijzen aanpassen]. U sluit het venster door te klikken op het kruisje rechts boven in beeld of met [Annuleren].

Constructies en profielen

Civiel Calculatie ondersteunt verschillende niveaus. Op dezelfde manier als werkpakketten zijn opgebouwd uit het onderliggende niveau Tarieven, zo kunnen ook werkpakketten worden gebundeld. Standaard heet dit niveau Constructies. Deze zijn vervolgens weer samen te voegen tot een nog hoger niveau: Profielen.

Budgetten

In de paragrafen hiervoor is het berekenen van de uit te voeren werkzaamheden besproken. In Civiel Calculatie bestaat naast deze berekeningen een module die de mogelijkheid biedt om budgetten op te nemen. Budgetten zijn bedoeld als aanvulling op de calculatie, waarin u bijvoorbeeld reserveringen kunt opnemen voor verwacht bijkomend werk of interne kosten. Deze budgetten vallen buiten de inschrijvingsstaat en dus ook buiten de aanneemsom.

U kunt budgetten invoeren door te kiezen voor [Inhoud] [Invoegen] [Budgetten] of door een bestekspost toe te voegen beginnend met nummer 99. Budgetten kunnen net zoals andere besteksposten een bedrag of berekening mee krijgen. Wordt bij Eenheid gekozen voor %, dan wordt het budget procentueel over de calculatie berekend.

Fixeren

Zodra je de inschrijvingsstaat heeft ingediend, mogen in de calculatie geen prijzen meer worden aangepast. Je kunt dit bereiken door te kiezen voor [Bestand] [Info] [Fixeren]. Na het kiezen van deze optie word je eerst gewaarschuwd, dat na deze actie de begroting niet meer aangepast kan worden totdat het fixeren wordt opgeheven. Bij het fixeren worden ook alle tarieven ontkoppeld van de stamgegevens.
Na het fixeren wordt alle tekst in de begroting in rood weergegeven om aan te geven dat deze niet langer gemuteerd kan worden. Je heft de fixering op door nogmaals te kiezen voor [Bestand] [Info] [Fixeren].

Vergelijken inschrijfstaten

Vanaf Civiel 8.6.15 is het mogelijk om inschrijfstaten van aannemers met elkaar te vergelijken.
Dit kan zowel in RAW-Administratie als Calculatie module.

Bekijk hier het instructiefilmpje:

Instructiefilm vergelijken inschrijfstaten

Korte samenvatting:

 • Open je eigen raming
 • Kies voor [Bestand][Afdrukken][Inschrijfstaten vergelijken]
 • Er verschijnt nu een scherm waar je de inschrijvingen van je aannemers kunt toevoegen.

Indien nodig kun je hier nog de naam van de aannemer aan toevoegen

 • Je kunt hier aangeven vanaf welk percentage je afwijkingen gemarkeerd wilt hebben.
 • Kies voor [afdrukken]
 • Je ziet nu als bovenste post je eigen begroting en daaronder die van de aannemers.
 • Je ziet de prijs per eenheid, totaal prijs en het verschil ten opzichte van je eigen raming.